Jak lze u nás vydat knihu/CENÍK SLUŽEB

SERVIS NA KLÍČ

Vydavatelství BLINKR s.r.o. převzalo pro realizaci papírových a elektronických vydání původních autorských publikací, určených pro veřejné šíření, obecně užívaný realizační model v USA a Velké Británii, který je při svém uplatnění doplněn hledisky, jaké vyžadují zákony České republiky.  Garantuje, že ho bude korektně dodržovat.

Pravidla servisu služby KLÍČ

1/ Ve Vydavatelství BLINKR s.r.o. (dále jen Blinkr) může každý vydat v rámci naší služby KLÍČ knihu jakou chce za předpokladu, že obsah nebude porušovat zákony České republiky, jejichž součástí je i Listina základních lidských práv a svobod a neklesne do sféry mimo obecně uznávané principy etiky, morálky a korektnosti. Šíření pornografie je zásadně vyloučeno. Ze zákona je BLINKR coby vydavatel, zodpovědný za šířený obsah.

2/ Blinkr je za dodržení podmínky v bodě 1/ zcela liberální vydavatel, který přijímá k realizaci ÚPLNÁ díla z oblasti prózy, poezie, historické, naučné a turistické literatury, společenských studií, komerční informační a propagační publikace. Fragmenty a ukázky posuzuje pouze v závažných případech po dohodnutých konzutacích.

3/ Tým Blinkru poskytuje jako bonus zdarma posouzení, zda dílo odpovídá podmínkám podle bodu 1/ a má základní kvalitu, s níž lze pracovat od editorské činnosti až po finální realizaci v podobě vytištěné či elektronicky vytvořené knihy, která bude případně i v distribuci, čili se dostane na trh. Nedostatečně připravená díla odmítne, případně po dohodě poskytne konzultační asistenci, aby mohla být realizována.

4/ Další služby jsou placené na základě smlouvy. Ceny jsou zcela korektní a vycházejí z běžných sazeb vydavatelských prací, které vykonávají vysokoškolsky vzdělaní a zkušení odborníci  a samotnou výrobu zajišťují specializované firmy. Blinkr poskytuje každé knize zdarma mezinárodní registraci ze své kvóty čísel ISBN, opatří ji čárovým kódem (EAN).

    A/ Tým Blinkru ve spolupráci se zadavatelem či autorem zajistí odbornou editaci rukopisu díla po gramatické a stylistické stránce.

    CENA: 350 až 500,- Kč za každých 10 stránek (i započatých) normovaného rukopisu ve formátu Word, písmo Times New Roman, velikost 18 bodů, šířka sloupce 16, 1800 znaků na stránku včetně mezer.

    V případě velmi kvalitního rukopisu bude cena za editaci snížena o 20%. Výsledný text po vydavatelské editaci projde další korekturou zadavatele či autora.

    B/ Blinkr zajistí grafické zpracování knihy do podoby tiskových PDF včetně čelní a zadní strany obálky, navržené podle přání autora. Konečný náhled graficky již zpracované knihy projde v ydavatelskou korekturou a podléhá konečnému schválení zadavatele či autora.

    CENA: velmi variabilní, která záleží na počtu tiskových stran, formátu a zvyšuje se zařazením ilustrací. Běžně se včetně návrhu obáky a jejího grafického zpracování pohybuje v rozmezí 5000 až 15 000 Kč. V  případě, že autor či zadavatel učiní ve zpracovaném náhledu změny většího rozsahu, může být cena grafiky zvýšena až o 40%.

    C/ Vydavatel Blinkr zajistí podle přání zadavatele či autora na jeho náklady samotný tisk papírové knihy či výrobu elektronické knihy:

    malonákladový tisk papírové knihy digitální technologií - optimálně do 500 výtisků;

     ofsetový tisk papírové knihy - od 500 výtisků výše;

    výrobu elektronické knihy ve formátech EPUB a MOBI;

    výrobu obou produktů, tedy papírové i elektronické knihy.

    CENA: velmi variabilní, která je vypočtena podle přesné kalkulace tiskárny či výrobce e-knihy, zvolené technologie, knihařského zpracování atd. Na tisk každé publikace je vypisováno výběrové řízení.

    Příklad: cena papírové knihy o rozsahu zhruba 200 tiskových stran s barevnou obálkou v nákladu 1000 výtisků může být v rozpětí od přibližně 50 000 (s měkkou vazbou V2 - paperback) do 100 000 Kč (v tuhé vazbě V8 - hardback).  Výpravné publikace velkého formátu s řadou barevných ilustrací jsou však i několikanásobně dražší z hlediska nákladů na grafické zpracování a tisk.

Je důležité vnímat základní fakt, že knížka, nechť je vydána v počtu 10 nebo 10 000 výtisků, vyžaduje stejnou předtiskovou přípravu, stejně pracnou a stejně kvalitní. A samotný tisk tvoří vždy nadpoloviční část finančních nákladů, jež spočívají ve spotřebě papíru a ceně strojního času výrobních zařízení pro tisk a knihařské zpracování. S navyšujícím se počtem výtisků kalkulované ceny klesají.

        Naopak samotná výroba elektronické knihy je podstatně levnější, podle provedení od 2000 do 5000 Kč. Tzv. předtisková příprava od rukopisu až po grafické zpracování je však stejná jako u papírové knihy.

5/ Distribuci knih zajišťuje BLINKR na základě svých smluvních vztahů a kontaktů, případně po dohodě se zadavatele/autorem.

    a/ Nabídne knižní titul (papírový i elektronický) smluvním klíčovým českým distributorům, kteří zajistí jeho prodej v běžné síti knihkupectví, supermarketů a dalších prodejních míst, dohodne přímé objednávky a prezentaci knihy na webech prodejců (v případě e-knih umístění na distribučních portálech), jejich e-shopů atd. Autor/zadavatel se podílí na stanovení doporučené prodejní ceny. Podnikatelské riziko je stále v oblasti zájmu o titul a objem jeho prodeje.

    b/ Zajistí dopravu hotových knih do skladů distribučních řetězců.

    c/ Zpracuje administrativní agendu vztahů mezi vydavatelem a distribucí, zajistí pravidelná měsíční hlášení o prodeji knih od distributorů a poskytne je zadavateli/autorovi nejpozději do každého 15. dne v měsíci.

    CENA: za organizační práci v případě každého titulu, jdoucího do veřejné distribuce, si BLINKR s.r.o. účtuje jednorázový poplatek 10 000,- Kč.

    ZISK: dělený mezi vydavatele a autora/zadavatele je 50:50. Špičkoví distributoři si určují smlouvami podíl na zisku v objemu 48 až 52% za každou prodanou knihu. Na vydavatele a autora/zadavatele zbývá 48 až 52%. Podíly autora/zadavatele a vydavatele na zisku jsou tudíž 24 až 26% pro každého z nich. Je to stále lepší, než když autor vydává knihu u jiného vydavatele, od něhož dostane 9 až 13% ze zisku.

    d/ Společnostem/zadavatelům, kteří nemíní umístit svůj titul do veřejné distribuce - jedná se zejména o komerční tituly různých společností, které je hojně využívají pro svůj marketing, nebo jde o autora, který si chce zajistit distribuci sám, předá BLINKR s.r.o. plný náklad. Případně se zadavatelem/autorem uskuteční jinou dohodu.

6/ Marketing je výlučnou záležitostí zadavatele/autora, ale vydavatel může poskytnout konzultace a pomoc.

7/ Zisk z prodeje knižního titulu je ošetřen ve smlouvě mezi vydavatelem a zadavatelen/autorem.

8/ Vydavatelství BLINKR s.r.o. se bude věnovat i nadále komerčním a marketingovým publikacím pro podnikatelské subjekty, které nejsou určeny k prodeji. Takové zakázky, v jejichž realizaci není plánem distribuce na knižní trh, se budou řešit jiným smluvním způsobem. Princip však zůstává stejný - spolehlivý servis na klíč od předání textových a grafických podkladů až po hotový produkt z tiskárny.